Informace pro zákazníky:
  Zákazník, který chce přejít k poskytovateli Sauron CZ s.r.o. (přejímající) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb.:
 • Objedná žádané služby u Sauron CZ s.r.o.
 • Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, v rozsahu nejméně:
  • Své identifikační údaje
  • identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu
  • identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu
  • den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout
  • ověřovací kód (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu
 • Podepíše smlouvu s Sauron CZ s.r.o. o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
 • V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne zákazník nezbytnou součinnost.
Sauron CZ s.r.o. jako přejímající poskytovatel komunikuje s opouštěným poskytovatelem podle ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb. a příslušné vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu.

Paušální náhrady pro zákazníka při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele:
  Uživatel má právo na finanční náhradu, pokud dojde k přenosu internetu přes OKU kód se zpožděním nebo ke zneužití přenosu a na možnost přenést si službu k jinému poskytovateli po dobu nejméně jednoho měsíce ode dne zániku závazku ze smlouvy.
  Výše paušální náhrady je stanovena prováděcím právním předpisem č. 529/2021 Sb., jejíž vybraná část ustanovení stanoví za:
 • Zpoždění se změnou poskytovatele služeb 200 Kč za započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení pak 400 Kč za započatý den prodlení
 • Zneužití změny poskytovatele služeb 600 Kč za započatý den trvání závadného stavu
 • Nedodržení termínů opravy a instalace 200 Kč za započatý den prodlení, počínaje šestým dnem prodlení pak 400 Kč za započatý den prodlení
  Paušální náhradu uživatel uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel. Uplatnění oprávněného nároku na paušální náhradu je uživatel povinen provést písemně včasnou reklamací, tj. do dvou měsíců ode dne nastalého porušení některé z výše uvedených povinností.
Informace pro přejímající poskytovatele:
    Sauron CZ s.r.o. jako opouštěný poskytovatel určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele formou e-mailových objednávek, poslaných na adresu zmenaposkytovatele@sauron.cz.