Informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb.

  Informace pro zákazníky:
  Zákazník, který chce přejít k poskytovateli Sauron CZ s.r.o. (přejímající) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb.:
 • Objedná žádané služby u Sauron CZ s.r.o.
 • Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, v rozsahu nejméně:
  • Své identifikační údaje
  • identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu
  • identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu
  • den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout
  • ověřovací kód (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu
 • Podepíše smlouvu s Sauron CZ s.r.o. o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
 • V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne zákazník nezbytnou součinnost.
  Sauron CZ s.r.o. jako přejímající poskytovatel komunikuje s opouštěným poskytovatelem podle ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb. a příslušné vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu.
  Paušální náhrady pro zákazníka při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele
 • Zákazník má právo na náhradu při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele v případě nedodržení sjednaných, nebo zákonem daných termínů.
 • Náhrady zákazník uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel.
 • Výše paušálních náhrad jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti takto:
  • 200 Kč za každý započatý den prodlení, od šestého dne prodlení 400 Kč
  • o paušální náhradu musí zákazník požádat
  • podmínkou pro uplatnění náhrady je součinnost zákazníka
  Informace pro přejímající poskytovatele:
  Sauron CZ s.r.o. jako opouštěný poskytovatel určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele formou e-mailových objednávek, poslaných na adresu zmenaposkytovatele@sauron.cz.